The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. [Infographic]

Tiến độ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025

7/10/2020 9:43:40 AM
ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ
TỔNG SỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI THÍ ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI TRÀ
TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI TỔNG SỐ
ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI
954 46 46 25 25  0 883 883 Hoàn thành

 

TIẾN ĐỘ ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TỈNH, NHIỆM KỲ 2020 -2025

(đến ngày 03 tháng 7 năm 2020)

TT

ĐẢNG BỘ SỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI THÍ ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI TRÀ THEO ĐIỀU LỆ ĐẢNG
TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI
1 Đảng bộ Thị xã An khê 47 3 3 1 1   43 43  Hoàn thành
2 Đảng bộ Thị xã Ayun Pa 42 2 2 1 1   39 39 Hoàn thành
3 Đảng bộ Huyện Chư Prông 60 1 1 2 2   57 57 Hoàn thành
4 Đảng bộ Huyện Chư Pưh 39 3 3 1 1   35  35 Hoàn thành
5 Đảng bộ Huyện Đăk Pơ 37 3 3 1 1   33  33 Hoàn thành
6 Đảng bộ Huyện Đức Cơ 40 3 3 1 1   36  36 Hoàn thành
7 Đảng bộ Huyện Ia Pa 36 3 3 1 1   32  32 Hoàn thành
8 Đảng bộ Huyện Kông Chro 48 2 2 1 1   45  45 Hoàn thành
9 Đảng bộ Huyện Chư Păh 48 2 2 1 1   45  45 Hoàn thành
10 Đảng bộ Huyện Chư Sê 51 2 2 2 2   47 47 Hoàn thành
11 Đảng bộ Huyện Đăk Đoa 51 2 2 1 1   48 48 Hoàn thành
12 Đảng bộ Huyện Ia Grai 47 2 2 2  2   43 43 Hoàn thành
13 Đảng bộ Huyện Kbang 53 3 3 1 1   49 49 Hoàn thành
14 Đảng bộ Huyện Mang Yang 38 2 2 1 1   35  35 Hoàn thành
15 Đảng bộ Huyện Phú Thiện 38 2 2 1 1   35  35 Hoàn thành
16 Đảng bộ Huyện Krông Pa 44 2 2 1  1   41 41 Hoàn thành
17 Đảng bộ Thành phố Pleiku 65 3 3 2 2   60  60 Hoàn thành
18 Đảng bộ Công an tỉnh 27 1 1 1 1   25 25 Hoàn thành
19 Đảng bộ Quân sự tỉnh 5 1 1     4 4 Hoàn thành
20 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 15 1 1   14  14 Hoàn thành
21 Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 123 3 3 3 3   117 117 Hoàn thành
  TỔNG 954 46 46 25 25   883 883 0

 

TIẾN ĐỘ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TỈNH,

NHIỆM KỲ 2020 -2025

TT

Đảng bộ huyện (tương đương)

Thời gian đại hội được

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt

Chưa đại hội Đã đại hội
1 Đảng bộ Huyện Phú Thiện (Đại hội điểm) 28/6 - 30/6/2020   1
2 Đảng bộ Quân sự tỉnh 08/7 - 10/7/2020        1
3 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 13/7 - 14/7/2020    1  
4 Đảng bộ Huyện Đăk Đoa (Đại hội thí điểm) 15/7 - 17/7/2020    1  
5 Đảng bộ Huyện Mang Yang 21/7 - 23/7/2020    1  
6 Đảng bộ Thị xã An khê 22/7 - 24/7/2020    1  
7 Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh    22/7 - 24/7/2020    1  
8 Đảng bộ Huyện Kông Chro        1  
9 Đảng bộ Huyện Chư Păh        1  
10 Đảng bộ Huyện Chư Sê        1  
11 Đảng bộ Huyện Ia Pa       1    
12 Đảng bộ Huyện Ia Grai        1  
13 Đảng bộ Huyện Kbang        1  
14 Đảng bộ Huyện Đức Cơ        1  
15 Đảng bộ Thị xã Ayun Pa      1    
16 Đảng bộ Huyện Krông Pa        1  
17 Đảng bộ Thành phố Pleiku (Đại hội thí điểm)
      1    
18 Đảng bộ Công an tỉnh        1  
19 Đảng bộ Huyện Chư Prông        1  
20 Đảng bộ Huyện Chư Pưh       1  
21 Đảng bộ Huyện Đăk Pơ       1  
TỔNG   19 2

 

LÊN ĐẦU TRANG