<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

17/04/2018 - Lượt xem: 176
Thời gian qua, được sự quan tâm của các cơ quan Trung ương, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 - 2020 đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả tích cực.

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời, ban hành Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 07 tháng 6 năm 2013 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; thành lập Ban Chỉ đạo về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh. Ban Chỉ đạo được phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực được phân công. Các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; đưa chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Qua quá trình triển khai thực hiên, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng lên; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được mở rộng và tăng lên qua từng năm, đặc biệt là lĩnh vực bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quản lý chặt chẽ, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ngày càng được đảm bảo; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng, cụ thể: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội từ 78.422 người, tăng lên 81.913 người, tăng 104,45%, chiếm 9,35% lực lượng lao động tham gia. Bảo hiểm thất nghiệp từ 62.097 người, tăng lên 65.740 người, tăng 105,86%, chiếm 7,5% lực lượng lao động. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ 955.492 người, tăng lên 1.266.972, tăng 132,60%, đạt 109,72% so với Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017 và đạt 105,97% so với Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017. Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tăng cao. Năm 2012, có 71,26% dân số tham gia và đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chiếm 88% dân số.

Với phương châm hướng đến sự hài lòng của người dân, coi trọng chất lượng phục vụ làm tiêu chí để phát triển, các cơ quan chức năng luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ. Cùng với đó, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ theo quy định... Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và con người, đổi mới phương thức hoạt động trong toàn hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội. Năm 2012, có 09 phòng nghiệp vụ, với 286 viên chức, người lao động, đến nay, tăng lên 11 phòng nghiệp vụ, với 315 viên chức, người lao động.

Công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm. Các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội ở địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng tham gia từ cơ sở nhằm củng cố và tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2017, cấp mới 6.389 sổ bảo hiểm xã hội, nâng tổng số sổ bảo hiểm xã hội quản lý lên 80.386 sổ; cấp mới 526.815 thẻ bảo hiểm y tế, nâng số thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý đến lên 1.266.972 thẻ.

Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy đinh. Ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm tự nguyện cho hàng trăm nghìn lượt người lao động. Tổng số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe từ năm 2012 - 2017 là 171.955  lượt người, với tổng số tiền chi trả là 5.588 tỷ đồng. Các chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng được giải quyết kịp thời; chú trọng mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 5 năm, tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.336,525 tỷ đồng, tương ứng với 5.999.590 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên nói riêng còn hạn chế. Thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn trong việc rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn khá cao. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra;, chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.     

Phạm Hòa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB718.49748.46
SGD17064.417250.76
SEK2469.372531.54
SAR6173.326415.54
RUB358.49399.47
NOK2665.62749.16
MYR5665.035738.36
KWD76398.3679396.02
KRW19.8420.87
JPY206.33212.32
INR334.91348.05
HKD2935.472979.42
GBP30455.6630726.75
EUR26080.126731.56
DKK3457.93566.29
CHF23193.523493.74
CAD17172.3217359.86
AUD16309.9516488.07
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG