26/09/2018 - Lượt xem: 610
Ngày 24/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Mục đích lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục nâng cao năng lực tư duy lý luận, tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn địa phương, đơn vị đang đặt ra; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 23-CT/TW, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, thiết thực và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở địa phương, ngành, đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị.

Tải Kế hoạch 160-KH/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB748.54779.77
SGD16947.117132.2
SEK2412.122472.85
SAR6165.336407.25
RUB363.03404.53
NOK2498.182576.49
MYR5531.315602.92
KWD76198.9579188.88
KRW19.0320.55
JPY210.05216.2
INR324.56337.3
HKD2938.272982.26
GBP30360.8930631.18
EUR25591.526360.12
DKK3391.793498.11
CHF23279.1223675.02
CAD1744317739.64
AUD15711.2115978.4
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG