Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: HH)

Theo đó, năm 2016, Ban Chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về  phòng, chống tham nhũng

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Văn kiện Đại hội XII của Đảng về những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và các dự án luật mới được Quốc hội thông qua. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan có chức năng PCTN nói chung và các cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng theo quy định mới của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý những vi phạm đó theo Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện “Quy định về cơ chế cung cấp thông tin và cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về PCTN cho báo chí”; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện và đấu tranh với hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo công tác hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về PCTN được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định về quản lý kinh tế - xã hội theo Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Giúp Bộ Chính trị tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ khẩn trương hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Trên cơ sở đó chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN cho phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện điểm 3.7, khoản 3, mục II, Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số địa phương, bộ, ngành.

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và Ban cán sự đảng Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan; báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo.

Từng đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo dành quỹ thời gian hợp lý để tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách; tập trung vào các nội dung: Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu đối với công tác PCTN; việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo: (1) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đầu mối giúp việc các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức phục vụ Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN. (2) Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo; các kết luận, kiến nghị của các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN của Ban Chỉ đạo; báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo. (3) Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. (4) Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác PCTN năm 2016, Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 03 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo./.

(Theo ĐCSVN)