The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh: Một nhiệm kỳ hoạt động tâm huyết và trách nhiệm cao
29/03/2016 - Lượt xem: 1163
Với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao các thành viên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần giúp cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nhân dân và xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Đồng thời, góp phần đảm bảo cho sự điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương có liên quan thực hiện đúng đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và tình hình địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 09 thành viên, trong đó: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 07 thành viên khác. Trưởng Ban và 07 thành viên khác làm việc kiêm nhiệm; Phó Trưởng Ban làm việc chuyên trách. Các thành viên của Ban đều giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở, ban, ngành ở tỉnh và địa phương nên có điều kiện tiếp thu, nắm bắt kịp thời các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và am hiểu sâu về lĩnh vực văn hóa - xã hội, giúp cho công tác giám sát và hoạt động của Ban đạt hiệu quả, đúng định hướng. Bên cạnh đó, các thành viên đều có quá trình công tác, cống hiến, được rèn luyện, thử thách qua nhiều lĩnh vực, có năng lực, trình độ và kinh nghiệm hoạt động, được tập huấn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; luôn gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực trong các hoạt động của HĐND, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, được cử tri trong tỉnh tín nhiệm. Các thành viên của Ban luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân, đã phát huy vai trò, vị trí công tác của mình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và hoạt động của Ban; đồng thời, thường xuyên nắm bắt và phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của cử tri và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vào các đề xuất, kiến nghị của Ban, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo luật định.

Trong hoạt động giám sát, Ban đã tổ chức 23 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề. Qua giám sát, khảo sát, Ban đã ban hành 388 kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và một số Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh; sở, ngành, đơn vị liên quan, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo; Lĩnh vực y tế, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao, lao động, việc làm, chính sách xã hội và các lĩnh vực khác. Đa số các kiến nghị của Ban được các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền quan tâm giải quyết. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nhiều kiến nghị của Ban như Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các ủy đảng đối với công tác gia đình đến năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng trường học chuẩn quốc gia và Kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Gia Lai, chỉ thị tăng cường quản lý nhà nước đối với hành nghề y, dược ngoài công lập sau khi Ban tiến hành giám sát “việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh đã có văn bản số chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh tại các quán bar sau khi Ban ban hành báo cáo kết quả giám sát về tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh... Các đoàn giám sát của Ban trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực đảm bảo cho sự điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đúng đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần vào sự ổn định, phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh.

Trong công tác chuẩn bị Kỳ họp HĐND tỉnh, Ban chủ động triển khai sớm, kịp thời, trước mỗi kỳ họp, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của Ban, lấy ý kiến của các thành viên Ban xây dựng báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của Ban. Đối với một số vấn đề cử tri, dư luận quan tâm, Ban đã đề nghị các sở, ngành báo cáo giải trình như: đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo tình hình giải ngân nguồn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ cho lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2011; đề nghị Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết kiến nghị của cử tri về thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện trường học; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nhanh thực trạng quản lý và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các trường học trên địa bàn tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh... Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, các thành viên luôn nêu cao trách nhiệm của người đại biểu, đóng góp nhiều ý kiến trọng tâm, thiết thực, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và tham gia quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn của HĐND. Nhiều thành viên đã thực hiện quyền chất vấn đối với giám đốc các sở, ngành về những vấn đề bức xúc của cử tri, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và nêu rõ tồn tại, thiếu sót và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giám sát, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi. Trong 5 năm, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đã có 08 nội dung chất vấn xoay quanh một số vấn đề cử tri, dư luận quan tâm như chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý dạy thêm, học thêm; công tác thu, chi tại các trường học trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Sở Y tế về một số vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác đấu thầu thuốc BHYT; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với những người bị bệnh tâm thần…

Trong hoạt động thẩm tra, ngoài việc thẩm tra các báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình HĐND tỉnh, Ban đã thẩm tra 17 dự thảo nghị quyết của HĐND do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại các kỳ họp. Ban đã kiến nghị HĐND xem xét chưa thông qua tờ trình “đề nghị thông qua nội dung quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020 tầm nhìn 2030” vì đề án chưa cập nhật kịp thời các số liệu kinh tế - xã hội tại thời điểm thẩm tra, một số số liệu chưa phù hợp. Ngoài ra, một số tờ trình Ban chỉ thống nhất một phần, vì có những nội dung trình không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Đối với một số tờ trình đặt tên đường của các địa phương, có những tên đường UBND tỉnh trình nhưng Ban nhận thấy tên đường dự kiến đặt chưa tương xứng với công trạng của danh nhân hoặc chưa tương xứng với các tuyến đường khác trong cùng địa phương, Ban đã có chính kiến đề nghị tạm dừng để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp khác. Đối với những nội dung còn ý kiến khác nhau, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chuẩn bị tài liệu hồ sơ để giải trình tại các Kỳ họp để cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh trước khi HĐND tỉnh biểu quyết thông qua. Các ý kiến thẩm tra của Ban là cơ sở cần thiết góp phần giúp HĐND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương về lĩnh vực văn hóa - xã hội đúng đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và phù hợp với đia phương. Các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, Ban đã thẩm tra 05 nội dung làm cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh, tạo điều kiện linh hoạt cho UBND tỉnh điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương kịp thời, đúng quy định.

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, các thành viên Ban tham gia trên 200 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để phổ biến những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết HĐND, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chính sách, pháp luật của Nhà nước; ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri; giải thích, hướng dẫn và vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương của trung ương và địa phương. Ngoài ra, Ban đã xem xét, nghiên cứu đơn kiến nghị của cử tri về việc đề nghị giải quyết chế độ phụ cấp độc hại cho những người làm công tác thư viện trong trường học phổ thông thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã An Khê; đơn thư của một số hộ tiểu thương chợ xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông.

Với những cống hiến đạt được qua 5 năm, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động, góp phần giúp cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nhân dân và xứng đáng với niềm tin của cử tri. Đồng thời, góp phần đảm bảo cho sự điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương có liên quan thực hiện đúng đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và tình hình địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Thu Trang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG