Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 134-KL/TU 23/6/2017 Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV
Số 163-KL/TU 13/11/2017 Kết luận Hội nghị chuyên đề về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
100-KH/TU 06/11/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chinh trị
48-CTr/TU 03/10/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
Số 01-KH/BTCCT 25/7/2017 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017
Số 45-CTr/TU 31/7/2017 Chương trình làm việc tháng 8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
82-KH/TU 22/6/2017 Kế hoạch thực hiện Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
81-KH/TU 22/6/2017 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Số 43-CTr/TU 26/6/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
Số 09-CT/TU 30/5/2017 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Số 641-QĐ/TU 03/5/2017 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Gia Lai
Số 74-KH/TU 19/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
Số 69-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Số 68-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017”
Số 72-KH/TU 18/5/2017 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số 553-QĐ/TU 14/3/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh
Số 69-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Số 68-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017”
Số 67-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Số 51-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trong tình hình mới
Số 66-KH/TU 03/5/2017 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020
Số 53-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Số 54-KH/TU 07/3/2017 Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
Số 60-KH/TU 28/3/2017 Kế hoạch sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 61-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 62-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc năm 2017
Số 63-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017
Số 64-KH/TU 07/4/2017 Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017
58-KH/TU 27/3/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2017
57-KH/TU 22/3/2017 Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 40-CTr/TU 24/4/2017 Chương trình thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI)
Số 05-NQ/TU 12/4/2017 Nghị quyết về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025
Số 38-CTr/TU 29/3/2017 Chương trình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Số 37-CTr/TU 29/3/2017 Chương trình thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05 tháng 01 tháng 2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
Số 56-KH/TU 20/3/2017 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số 35-CTr/TU 27/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 06 về hội nhập quốc tế
Số 34-CTr/TU 27/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 05 về đổi mới mô hình tăng trưởng
Số 33-CTr/TU 22/02/2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chỉnh đốn Đảng
Số 52-KH/TU 17/02/2017 Kế hoạch về học tập và làm theo Chỉ thị 05 năm 2017
Số 50-KH/TU 21/02/2017 Kế hoạch tổng kết về khuyến học, khuyến tài
Số 48-KH/TU 17/02/2017 Kế hoạch tổng kết về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở
Số 46-KH/TU 12/01/2017 Kế hoạch về đảm bảo an toàn giao thông
Số 07-KH/TU 15/02/2017 Kế hoạch tổng kết hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
Số 46-KH/TU 12/01/2017 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Số 05-TT/TU 10/01/2017 Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số 04-TT/TU 10/01/2017 Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số 02-NQ/TU 01/07/2016 Nghị quyết 02-NQ/TU về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020
Số 43-KH/TU 23/12/2016 Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Số 07-CT/TU 08/12/2016 Chỉ thị về phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân
Số 40-KH/TU 09/12/2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/Tu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 03-NQ/TU 06/12/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017
Số 95-KL/TU 06/12/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 34-KH/TU 17/10/2016 Kế hoạch đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi thăm xã Ia Kdam, huyện Ia Pa
Số 22-CTr/TU 20/9/2016 Chương trình đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang
Số 24-CTr/TU 07/10/2016 Chương trình nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế của tỉnh
Số 76-KL/TU 06/10/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 03-TT/TU 06/10/2016 Thông tri về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số 15-Ctr/TU Ngày 30/6/2016 Chương trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu
Số 10-KH/TU 8/3/2016 Kế hoạch đi thăm và ôn lại truyền thống cách mạng tại Khu căn cứ cách mạng xã Kroong, huyện Kbang
Số 07-HD/TU 17/6/2015 Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh
Số 106-KH/TU 10/02/2014 Kế hoạch Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 02 năm thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác”
Số 04-CT/TU 17/2/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 01-NQ/TU 10/12/2015 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016
Số 09-KH/TW 16/02/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Số 08-KH/TU 15/02/2016 Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Số 07-KH/TU 15/02/2016 Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 63-CT/TW về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
Số 07-KL/TU 12/01/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 179-KL/TU 05/7/2015 Kết luận Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
Số 89-CTr/TU Ngày 02/6/2015 Chương trình làm việc tháng 6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 22-CT/TU 30/12/2014 Chỉ thị về đọc báo Đảng và Báo Gia Lai
Số 10-NQ/TU 09/12/2014 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015
Số 09-NQ/TU 03/12/2012 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013
Số 168-KL/TU 09/12/2014 Kết luận Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
Số 82-CTr/TU 09/12/2014 Chương trình làm việc năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
Số 19-CT/TU 17/10/2014 Chỉ thị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng
Số 139-KH/TU 24/11/2014 Kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Số 137-KH/TU 17/11/2014 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Số 138-KH/TU 17/11/2014 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về kế hoạch hóa gia đình
Số 378-KH/TU 06/11/2014 Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng
Số 19-TT/TU 26/02/2014 Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014-2015
Số 20-TT/TU 03/3/2014 Thông tri của Ban Thường vụ về kê khai tài sản
Số 17-CT/TU 03/03/2014 Chỉ thị về phụ nữ dân tộc, tôn giáo
Số 22-TT/TU 08/4/2014 Thông tri về thu ngân sách
Số 03-NQ/TU 19/7/2011 Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
Số 23-TT/TU 19/6/2014 Thông tri về việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù
Số 06-NQ/TU 20/02/2012 Nghị Quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 105-KH/TU 24/01/2014 Kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã
Số 07 - NQ/TU 31/10/2012 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Số 1314-TB/TU 28/7/2014 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về không thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Pleiku
LÊN ĐẦU TRANG