09/06/2014 - Lượt xem: 2794
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai(theo Quy định số 158-QĐ/TU ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

I- Chức năng, nhiệm vụ

1- Chức năng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, chính sách và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

- Các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

- Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra giám sát các tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương,của tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp huyện và cơ sở, các đảng bộ cơ sở, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Sưu tầm, biên soạn lịnh sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thành phố, thị xã; lịch sử truyền thống các ngành trên địa bàn tỉnh.

2.3- Thẩm định:

Thẩm định các đề tài, đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể tỉnh liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

2.4- Phối hợp:

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ trực thuộc khối tuyên giáo.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo thuộc các cấp ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối tuyên giáo theo phân cấp quản lý của tỉnh.

2.5- Hướng dẫn, kiểm tra:

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh đối với các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phân công.

- Hướng dẫn, kiểm tra, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh; các cơ quan văn hoá - văn nghệ; khi cần thiết chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản.

- Tổ chức biên soạn, phát hành Thông báo nội bộ, Đặc san Tư tưởng - Văn hóa phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

- Hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao...

2.6. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao:

- Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, văn hoá văn nghệ, các cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trường Chính trị tỉnh, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

II- Tổ chức bộ máy

1- Lãnh đạo: 04 đồng chí.

Gồm Trưởng Ban và không quá 03 phó trưởng ban.

2- Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng.

- Phòng Tuyên truyền - Văn hoá văn nghệ.

- Phòng Giáo dục lý luận chính trị.

- Phòng Khoa giáo.

- Phòng Lịch sử Đảng.

- Trung Tâm thông tin công tác tuyên giáo.

3- Biên chế:

Biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ từ 25 đến 35 cán bộ. Ngoài biên chế chính thức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được sử dụng chế độ cộng tác viên phục vụ công tác nghiên cứu, biên tập, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác của Ban.

III- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện nay

1- Trưởng ban

Đồng chí Phan Xuân Trường

2- Các phó trưởng ban

- Đồng chí Thái Thanh Bình

- Đồng chí Phạm Thị Thu Dung 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2330023390
THB701.7730.96
SGD16827.6817011.37
SEK2553.222617.48
SAR6208.936452.51
RUB354.59395.12
NOK2780.572867.72
MYR5581.145653.36
KWD76875.9579891.93
KRW19.9621.22
JPY207.1212.15
INR316.83329.26
HKD2956.573000.83
GBP30274.130543.41
EUR26633.6826870.61
DKK3531.783642.47
CHF23270.6123571.72
CAD17774.2817968.3
AUD16502.4816682.61
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG