09/06/2014 - Lượt xem: 2765
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (theo Quy định số 156-QĐ/TU ngày 10 tháng 3 năm 2011của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

I- Chức năng, nhiệm vụ

1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh.

1.2. Là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Tỉnh uỷ.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ; cụ thể hoá chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

c) Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng đảng.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ cấp dưới và cán bộ tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ.

c) Việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

d) Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên của các cấp uỷ trực thuộc.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

a) Các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cấp dưới, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan trực thuộc Tỉnh uỷ trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

b) Tham gia thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các sở, ban, ngành trong tỉnh theo phân cấp.

c) Thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhân sự dự kiến bố trí, sử dựng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

d) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị hiện nay theo quy định.

2.4- Phối hợp:

a) Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ trong công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

c) Chủ trì phối hợp với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

d) Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác tại các cơ quan đảng. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Tỉnh uỷ.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao:

a) Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

b) Theo báo cáo, đề nghị của cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, xác nhận quy hoạch chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ quản lý.

c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ quản lý; cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể ở địa phương. Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

d) Quản lý hồ sơ cán bộ diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

đ) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

e) Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác tổ chức xây đựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp uỷ trực thuộc.

g) Tổ chức thi tuyển, xét tuyển cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể ở địa phương.

h) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.

i) Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

II- Tổ chức bộ máy

1- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

Gồm Trưởng ban và không quá 04 phó trưởng ban, trong đó có 1 phó trưởng ban kiêm nhiệm (là Giám đốc Sở Nội vụ).

2- Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng Ban.

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Cơ sở đảng viên.

- Phòng huyện, ban, ngành, sở.

- Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.

3- Biên chế:

Biên chế của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ từ 25 đến 35 cán bộ.

III- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hiện nay

1- Trưởng ban

Đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng

2- Các phó trưởng ban

- Đồng chí Lê Ngọc Bửu

- Đồng chí Lâm Quang Dũng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2330023390
THB701.7730.96
SGD16827.6817011.37
SEK2553.222617.48
SAR6208.936452.51
RUB354.59395.12
NOK2780.572867.72
MYR5581.145653.36
KWD76875.9579891.93
KRW19.9621.22
JPY207.1212.15
INR316.83329.26
HKD2956.573000.83
GBP30274.130543.41
EUR26633.6826870.61
DKK3531.783642.47
CHF23270.6123571.72
CAD17774.2817968.3
AUD16502.4816682.61
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG