09/06/2014 - Lượt xem: 2575
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy (theo Quy định số 159-QĐ/TU ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

 I- Chức năng, nhiệm vụ

1- Chức năng

a) Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

b) Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Tỉnh ủy.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chuẩn bị, tham gia các dự thảo nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình về công tác dân vận của Tỉnh ủy.

b) Tham mưu với Tỉnh ủy thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

c) Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2.2- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Việc thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận.

b) Tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo cấp uỷ. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ tỉnh.

c) Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hoá nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2.3- Phối hợp:

a) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế Ban Dân vận của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

b) Chủ trì, phối hợp với ban, ngành liên quan trong các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận địa phương.

c) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng tỉnh tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2.4- Thẩm định, thẩm tra:

a) Các đề án về công tác dân vận trước khi trình cấp ủy.

b) Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,… có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao:

a) Giúp Tỉnh ủy nắm tình hình của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

b) Thực hiện những công việc khác do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

II- Tổ chức bộ máy

1- Lãnh đạo: 04 đồng chí.

Gồm Trưởng ban và không quá 03 phó trưởng ban.

2- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc:

- Văn phòng.

- Phòng Đoàn thể và các Hội quần chúng.

- Phòng Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.

- Phòng Dân tộc và Tôn giáo.

3- Biên chế

Biên chế của Ban Dân vận Tỉnh ủy từ 18 đến 21 cán bộ.

III- Lãnh đạo Ban Dân vận hiện nay

1- Trưởng Ban

Đồng chí Hồ Văn Điềm

2- Các phó trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Xuân Ảnh

- Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2330023390
THB701.7730.96
SGD16852.117036.05
SEK2564.262628.8
SAR6208.66452.17
RUB355.07395.65
NOK2794.462882.04
MYR5579.85652
KWD76850.5979865.57
KRW19.9921.24
JPY203.54208.42
INR317.48329.93
HKD2955.973000.21
GBP30353.1430623.16
EUR26738.2926976.15
DKK3546.053657.18
CHF23282.2823583.55
CAD17721.3917914.83
AUD16479.2516659.14
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG